top of page

Passion Projects

Public·24 Noice Do-ers

Starlab analiz qiymetləri: sağlam aile üçün ən uyğun seçim


Starlab Analiz Qiymetleri: Niyə Seçməlisiniz?
Sağlamlığınızı yoxlamaq və mövcud və ya potensial xəstəliklərdən xəbərdar olmaq üçün laboratoriya analizləri çox vacibdir. Lakin, analiz vermək üçün hara və necə müraciət etməli, analiz qiymetləri nə qədərdir, analiz nümunəsi necə götürülmeli, analiz nəticeleri necə oxunmalı və başqa suallar sizin üçün qarışıq ola bilir. Bu maddi sizin üçün Starlab Tibb Mərkzini tanıtmaq vë onun tǝklif etdiyi analiz qiymetlerini göstǝrmǝk üçün hazırlanmışdır.
starlab analiz qiymetleriStarlab Haqqında
Starlab Tibb Mǝrkǝzi Nǝdir?
Starlab Tibb Mǝrkǝzi, Azǝrbaycanda fǝaliyyǝt göstǝrǝn birinci özǝl laboratoriya xidmǝti tǝklif eden tibbi qurumdur. Starlab, 2010-cu ildǝn bǝri müxtǝlif sahǝlǝrdǝ laboratoriya testlǝri aparır vë müştǝrilǝrinin sağlamliğina kömǝk edir. Starlab, Avropa standartlarina uyğun olaraq son texnologiyalara malik cihazlarla tǝchiz edilmişdir. Starlab, hüquqi vë fiziki şǝxslǝr, tibbi müƏssisƏlƏr, sığorta şirkƏtlƏri vë digƏrlƏri üçün laboratoriya xidmƏtlƏri göstƏrir.


Starlab Laboratoriyası NëlƏr Tëklif Edir?
Starlab Analizlərinin Çeşidləri və Qiymətləri
Starlab Laboratoriyası, müxtəlif sahələrdə laboratoriya testləri aparır. Bunlar arasında hematoloji, biokimyəvi, hormonal, infeksiya, bakteroloji, sitoloji və patoloji testlərini saymaq olar. Starlab analizlərinin çeşidləri və qiymətləri aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.Analiz Çeşidi


Analiz Adı


Analiz Qiyməti (AZN)


Hematoloji Müayinələr


Tam Qan Sayımı


5


Qan Qrupu və Rezus Faktoru


10


Qoagulogramma (PT, APTT, INR, Fibrinojen)


20


Ferritin


15


B12 Vitamin


15


Biokimyəvi Müayinələr


Akciğer Fonksiyon Testi (ALT, AST, ALP, GGT)


15


Böyrǝk Fonksiyon Testi (Kreatinin, Üre)


10


Lipid Profili (Xolesterin, Trigliserid, HDL, LDL)


15


Glikoz (Şǝkǝr)


5


HbA1c (Glikozillǝşmiş Hemoglobin)


15


Hormonal Testlər


Tiroid Fonksiyon Testi (TSH, FT4, FT3)


30


Reproduktiv Hormonlar (FSH, LH, Estradiol, Progesteron, Testosteron)


40


Adrenal Hormonlar (Kortizol, Aldosteron, Renin)


45


Prolaktin


15


D Vitamini (25-OH)


20


İnfeksiya Testləri


Hepatit B Paneli (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc IgM, Anti-HBc Total)


30


Hepatit C Paneli (Anti-HCV, HCV RNA)


35


HIV Testi (Anti-HIV 1/2, HIV Ag/Ab Combo)


20


Sifilis Testi (RPR, TPHA)


15


Toksoplazma Testi (IgG, IgM)


20Bu cədvəldə göstərilən qiymətlər yalnız Starlab analizlərinin qiymətləridir. Bu qiymətlər analiz nümunəsi götürmək üçün mobil xidmət haqqını və ya digər xidmətlərin qiymətlərini əks etdirmir. Bu qiymətlər dəyişkən ola bilər və Starlab Tibb Mərkzindən təsdiq edilməlidir.


Starlab Analizlǝrinin Sifarişi vë Ödǝnişi
Starlab Online Sifariş Sistemi
Starlab analizlǝrinin sifarişi üçün sizin Starlab Tibb Mǝrkzini ziyarǝt etmǝyiniz lazım deyil. Siz Starlab online sifariş sistemi vasitǝsilǝ istǝdiyiniz analizlǝri seçǝ bilǝrsiniz. Bunun üçün sizin aşağıdakı addımları izlǝmǝniz kifayǝtdir: • Starlab Tibb Mǝrkzinin rǝsmi veb-saytına daxil olun. • Sifariş etmǝk istǝdiyiniz analizlǝri seçin vë sƏbƏtƏ ƏlavƏ edin. • Sizin adınızı, soyadınızı, telefon nömrǝnizi vë e-poçt ünvanınızı daxil edin. • Analiz nümunǝsinin götürülmǝsi üçün mobil xidmƏti seçin vë sizin ünvanınızı vë istƏdiyiniz tarix vë saatı qeyd edin. • Sifarişinizin yekunu vë ödƏniş üsulunu tƏsdiqlƏyin. • Sifarişiniz tamamlanmışdır. Siz Starlab Tibb MƏrkzinin tƏmsilçisi ilƏ ƏlaqƏ saxlayacaqsınız.
Starlab ÖdƏniş SeçimlƏri
Starlab analizlərinin ödənişi üçün sizin müxtəlif seçimləriniz var. Siz aşağıdakı ödəniş üsullarından istədiyinizi seçə bilərsiniz: • Nəğd ödəniş: Siz Starlab Tibb Mərkzinin mobil xidmətindən istifadə edərək analiz nümunəsi götürdükdən sonra nəğd ödəniş edə bilərsiniz. • Bank kartı ilə ödəniş: Siz Starlab Tibb Mərkzinin rəsmi veb-saytında online sifariş etdiyiniz analizlərin qiymətini bank kartı ilə ödəyə bilərsiniz. Starlab, Visa və Mastercard kartlarını qəbul edir. • Nağdlaşdırma xidməti: Siz Starlab Tibb Mǝrkzinin nağdlaşdırma xidmǝtindǝn dǝ istifadǝ edǝrǝk analiz nümunǝsinin götürülmǝsi zamanı bank kartınızdan nǝğd pul çıxara bilǝrsiniz.Starlab İlƏ ƏlaqƏ Saxlamaq Üçün
Starlab ilƏ ƏlaqƏ saxlamaq üçün sizin aşağıdakı vasitƏlƏrdƏn istifadƏ etmƏniz mümkündür: • Telefon: +994 (12) 404 40 40 • E-poçt: info@starlab.az • Veb-sayt: www.starlab.az • Sosial şƏbƏkƏlƏr: Facebook, Instagram, YouTube • Ünvan: Bakı ş., N.Narimanov ray., N.Narimanov pr., 135ASon Qeyd
Bu maddi sizin üçün Starlab Tibb Mǝrkzini tanıtmaq vë onun tǝklif etdiyi analiz qiymetlerini göstǝrmǝk üçün hazırlanmışdır. Starlab, sizin sağlamliğınıza kömǝk etmǝk üçün yüksƏk keyfiyyƏtli vë münasib qiymƏtli laboratoriya xidmƏtlƏri tǝmin edir. Starlab ilƏ ƏlaqƏ saxlayaraq siz dǝ öz sağlamliğınızı yoxlaya vë mövcud vë ya potensial xƏstƏliklƏrdƏn xƏbƏrdar ola bilƏrsiniz.


FAQ
Bu bölümdә sizin üçün Starlab analiz qiymetlәri ilә bağlı 5 sual vә cavab hazırladıq.


starlab laboratoriya analiz qiymetleri


starlab klinikasında analiz qiymetleri


starlab qan analizi qiymetleri


starlab hormon analizi qiymetleri


starlab genetik analiz qiymetleri


starlab mikrobiologiya analiz qiymetleri


starlab immunologiya analiz qiymetleri


starlab serologiya analiz qiymetleri


starlab hematologiya analiz qiymetleri


starlab allergologiya analiz qiymetleri


starlab PCR analiz qiymetleri


starlab TANDEM MS analiz qiymetleri


starlab CoLab bölümü analiz qiymetleri


starlab FLOW CYTOMETRY analiz qiymetleri


starlab biokimyəvi analiz qiymetleri


starlab qlükoza və karbohidrat mübadiləsi metabolitləri analiz qiymetleri


starlab zülal və aminturşuları analiz qiymetleri


starlab öd piqmentləri və turşuları analiz qiymetleri


starlab lipidlər analiz qiymetleri


starlab fermentlər analiz qiymetleri


starlab böyrək funksiyasının markerləri analiz qiymetleri


starlab qaraciyər funksiyasının markerləri analiz qiymetleri


starlab miokard infarktının markerləri analiz qiymetleri


starlab mineral və mikroelementlər analiz qiymetleri


starlab vitaminlər və antioksidantlar analiz qiymetleri


starlab tirod hormonları və antikorları analiz qiymetleri


starlab ürək-damar sisteminin hormonları və antikorları analiz qiymetleri


starlab qadın sağlamlığı üçün hormonlar və antikorlar analiz qiymetleri


starlab kişi sağlamlığı üçün hormonlar və antikorlar analiz qiymetleri


starlab ümumi immunoloji statusunun müayinəsi üçün antikorlar və immunoglobulinlər analiz qiymetleri


starlab onkoloji markerlər və antikorlar analiz qiymetleri


starlab infeksiya xəstəliklərinin diaqnostikası üçün antikorlar və antigenlər analiz qiymetleri


starlab avtoimmun xəstəliklərin diaqnostikası üçün antikorlar və antigenlər analiz qiymetleri


starlab allergiya xəstəliklərinin diaqnostikası üçün antikorlar və antigenlər analiz qiymetleri


starlab sidik nümunəsi üzrə müayinəlerin qiymetleri


starlab nəcis nümunəsi üzrə müayinəlerin qiymetleri


starlab balgam nümunəsi üzrə müayinəlerin qiymetleri


starlab sperma nümunəsi üzrə müayinelrin qiymeti • Starlab analiz qiymetlәri nә qәdәrdir?Starlab analiz qiymetlәri analiz çeşidinә görә dәyişir. Starlab, müxtәlif sahәlәrdә laboratoriya testlәri aparır. Bunlar arasında hematoloji, biokimyәvi, hormonal, infeksiya, bakteroloji, sitoloji vә patoloji testlәrini saymaq olar. Starlab analiz qiymetlәri aşağıdakı cәdvәldә göstәrilmişdir.Analiz Çeşidi


Analiz Adı


Analiz Qiyməti (AZN)


Hematoloji Müayinələr


Tam Qan Sayımı


5


Qan Qrupu və Rezus Faktoru


10


Qoagulogramma (PT, APTT, INR, Fibrinojen)


20


Ferritin


15


B12 Vitamin


15


Biokimyəvi Müayinələr


Akciğer Fonksiyon Testi (ALT, AST, ALP, GGT)


15


Böyrǝk Fonksiyon Testi (Kreatinin, Üre)


10


Lipid Profili (Xolesterin, Trigliserid, HDL, LDL)


15


Glikoz (Şǝkǝr)


5


HbA1c (Glikozillǝşmiş Hemoglobin)


15 • Starlab analizlәri necә sürәtli vә etibarlidir?Starlab analizlәri sürәtli vә etibarlidir. Starlab, analiz nümunәlәrini öz laboratoriyasinda aparir vә nәticәlәri 24 saat әrzindә müştәrilәrә çatdirir. Starlab, analiz nümunәlәrini vә nәticәlәrini ISO 15189 standartlarina uyğun olaraq saxlayir vә tәhlil edir.


 • Starlab analizlәri necә rahat vә asandir?Starlab analizlәri rahat vә asandir. Starlab, müştәrilәrinin ev vә ya iş yerindәn analiz nümunәsi götürmǝk üçün mobil xidmǝt tǝklif edir. Starlab, analiz nümunǝsini götürmǝk üçün hǝr hansı bir hazırlıq tǝlǝb etmir. Starlab, analiz nǝticǝlǝrini online olaraq müştǝrilǝrinin e-poçtuna vë ya mobil telefonuna göndǝrir.


Starlab analizlƏri necƏ münasib qiymƏtlƏrlƏ tƏkli


About

Hello! This board is for posting whatever it is that you are...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page